Interface IgtvSearchResponseResultsItem

Hierarchy

  • IgtvSearchResponseResultsItem

Properties

Properties

type: string