Interface RealtimeZeroProvisionPayload

Hierarchy

  • RealtimeZeroProvisionPayload

Properties

zero_product_provisioning_event: ZeroProductProvisioningEvent