Type alias CheckAgeEligibilityInput

CheckAgeEligibilityInput: {
    day: string;
    month: string;
    year: string;
}

Type declaration

 • day: string

  Example

  1
  
 • month: string

  Example

  1
  
 • year: string

  Example

  2000