Type alias MediaImpressionModuleInfoOption

MediaImpressionModuleInfoOption: FeedTimeline | FeedContextualHashtag | FeedContextualLocation | Profile | MediaViewProfile | VideoViewProfile | PhotoViewProfile | ClipExplore