Type alias ExtendedAndroidState

ExtendedAndroidState: AndroidState & {
    fbnsAuth?: RawFbnsAuth;
}